vijesti

MOŽE LI HRVATSKI DRŽAVLJANIN SA 17 GODINA I 6 MJESECI POLOŽITI LOVAČKI ISPIT KAKO BI TEMELJEM UVJERENJA ( KOJE JE OVJERENO PEČATOM S GRBOM RH,ŠTO RADE JAVNE USTANOVE !) PODNIO ZAHTJEV I OSTVARIO PRAVO NA IZDAVANJE DRŽAVNE LOVAČKE ISKAZNICE

Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20) člankom 67. stavkom 4. propisao je:Lovačku iskaznicu izdaje HLS, a stavkom 5. istog članka propisano je:HLS smije izdati lovačku iskaznicu osobi koja je položila lovački ispit i navršila 17 godina i šest mjeseci života.Obrazac lovačke iskaznice te način izdavanja lovačke iskaznice propisuje ministar pravilnikom – sukladno stavku 7. citiranog članka. (Temeljem odredbe članka 100. ZOL-a do donošenja novog pravilnika na snazi je – Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu (NN 70/10.).)

Nadalje, Zakonom o lovstvu reguliranoje osposobljavanje kadrova u lovstvu pa je, između ostalog, člankom 73. stavkom 1. i 5. propisano:

  • Lovački ispit, ispit za lovočuvara i ispit za ocjenjivača trofeja divljači polažu se kod pravnih osoba koje za to ovlasti Ministarstvo. ….
  • Program osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja, način polaganja lovačkog ispita, ispita za ocjenjivača trofeja i ispita za lovočuvara, način izdavanja uvjerenja, oblik uvjerenja, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o osposobljenosti za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja ministar propisuje pravilnikom.

Prema odredbi članka 100. stavak 1. ZOL-a navedeni pravilnik, kao i ostale pravilnike kojima se reguliraju pojedina pitanja iz domene lovstva,ministar ćedonijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ZOL-a.

Stavkom 5. istog članka zakonodavac je propisao:

Do stupanja na snagu propisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05., 75/09., 14/14., 21/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 41/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 67/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/17.): ….

Slijedom iznijetog, do donošenja novog pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (članak 73. stavak 5.), na snazi je Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06. i 92/08.), kojim su propisani uvjeti i način osposobljavanja, te je, između ostalog, člankom 9. propisano:

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovca, ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja ima završenu osnovnu školu.

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovočuvara i ocjenjivača trofeja ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca. …..

Osposobljenost za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači stječese polaganjem ispita – što je propisano člankom 11. citiranog Pravilnika.

Sumirajući, dakle, važeće gore navedene zakonske propise za zaključiti je da hrvatski državljani sa 17 godina i 6 mjeseci života za sada još uvijek ne mogu postati vlasnicima lovačkih iskaznica budući tek s punoljetnošću (navršenih 18 godina)ispunjavaju uvjete odnosno stječu pravo upisa programa osposobljavanja za lovca.

S druge pak strane, sve da polaznik- već osposobljeni lovac /lovkinja smije ostvariti pravo na izdavanje lovačke iskaznice, druga prava, prije svegapravo na držanje i nošenje lovačkog oružja, NE MOŽE ostvariti do svoje PUNOLJETNOSTI ( 18 godina ).

To je u skladu sa Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana.

U javnoj ustanovi za edukaciju kadrova u lovstvu CAPREOLUS osposobljeni lovci/lovkinje, pošto ostvare pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja, mogu sprovesti praktične vježbe kojima stječu osnov na praktična znanja u svezi rukovanja lovačkim oružjem ( i pištoljem ) u lovištu ( lov), na streljani( sportsko gađanje),a sve kako bi se osposobili za siguran lov.

Zbog toga učilište raspolaže tvrtkom OBER LOVNI TURIZAM sa zakupljenim državnim lovištem Šibenik – Vrgorac, odnosno ima ugovore sa lovozakupnicima na području Republike Hrvatske zbog iste svrhe.

OSPOSOBLJAVANJE LOVACA /LOVKINJA U HRVATSKOJ, PREMA VRIJEDEĆEM ZAKONU O LOVSTVU (NN99/18, 32/19, 32/20)

IZVODI ČLANAKA

Članak 73.

  1. Lovački ispit, ispit za lovočuvara i ispit za ocjenjivača trofeja divljači polažu se kod pravnih osoba koje za to ovlasti Ministarstvo.

……….

(5)Program osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja, način polaganja lovačkog ispita, ispita za ocjenjivača trofeja i ispita za lovočuvara, način izdavanja uvjerenja, oblik uvjerenja, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o osposobljenosti za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja ministar propisuje pravilnikom.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 100.

  1. Pravilnike iz članka 23. stavka 11., članka 48. stavka 3., članka 51. stavka 5., članka 57. stavka 4., članka 58. stavka 5., članka 59. stavka 5., članka 66. stavka 10., članka 67. stavka 7., članka 68. stavka 4., članka 69. stavka 4., članka 70. stavka 7., članka 71. stavka 4., članka 72. stavka 6., članka 73. stavka 5. i članka 86. stavka 2. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

………..

(5) Do stupanja na snagu propisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o lovstvu(»Narodne novine«, br. 140/05., 75/09., 14/14., 21/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 41/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 67/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/17.):

……..

……..

Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (»Narodne novine«, br. 78/06. i 92/08.)

……….

PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KADROVA U LOVSTVU (NN 78/06, 92/08)

IV. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA

Članak 9.

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovca, ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja ima završenu osnovnu školu.

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovočuvara i ocjenjivača trofeja ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca. …..

Članak 11.

Osposobljenost za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači stječe se polaganjem ispita. ……..

LOVAČKA ISKAZNICA

Članak 67.

(1) Divljač smije loviti lovac koji ima uza se važeću lovačku iskaznicu i prethodno izdano pisano dopuštenje lovoovlaštenika.

(2) Divljač smije odstrjeljivati lovac koji uz navedeno u stavku 1. ovoga članka ima uza se i važeći oružni list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova.

(4) Lovačku iskaznicu izdaje HLS.

(5) HLS smije izdati lovačku iskaznicu osobi koja je položila lovački ispit i navršila 17 godina i šest mjeseci života.

(6) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, osobama koje posjeduju lovačku iskaznicu do navršenih 18 godina pisano dopuštenje lovoovlaštenika smije se izdati samo uz pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika.

(7) Uvjete i način lova, nošenje lovačkog oružja, obrazac lovačke iskaznice te način izdavanja lovačke iskaznice, obrasca dopuštenja za lov i evidencije o obavljenom lovu ministar propisuje pravilnikom. SUKLADNO ČLANKU 100. ZOL-A NA SNAZI JE – Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu (NN 70/10.)

Naputak za popunjavanje zahtjeva za lovačku iskaznicu namijenjen lovcima koji članovima HLS-a postaju direktnim upisom

  • Zahtjev ispuniti uredno i čitljivo štampanim slovima;
  • Priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu (uvjerenje, diploma ili potvrda);
  • lovci koji su lovački ispit položili pri HLS-u u razdoblju od 01.01.1994.godine do danas nisu obvezni priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu
  • svi ostali lovci koji su lovački ispit položili ranije ili u školama izvan HLS-a prilažu kopije dokaza o položenom lovačkom ispitu ovjerene kod javnog bilježnika ili dostavljaju original na uvid; …..
Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.