PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LOVACA-LOVKINJA

PROGRAMI

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LOVACA/LOVKINJA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LOVACA/LOVKINJA

Izvedbeni nastavni plan i program osposobljavanja

Red. BrojNASTAVNO ISPITNA CJELINA

 

Broj nastavnih sati

Teorijska nastava (T)Vježbe (V)UKUPNO (T+V)
1.Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila.10010
2.Prirodoslovlje i bolesti divljači231033
3.Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu.201030
4.Lovna kinologija14519
5.Lovačko oružje, strjeljivo i lovna balistika131023
6.Osnove ekologije i zaštite prirode10010
          SVEUKUPNO SATI9035125

 

Cilj i sadržaji programa pojedine nastavno ispitne cjeline

Cilj:

Upoznavanje polaznika s povijesti lovstva, zakonskim, podzakonskim i drugim propisima od značenja za lovstvo te s lovačkom umjetnošću i lovačkim glasilima.

Sadržaj:

 • Povijest lovstva
 • Povijest hrvatskog lovstva
 • Zakonski propisi u lovstvu
  • Zakon o lovstvu
  • Zakon o oružju
  • Zakon o zaštiti prirode
  • Zakon o zaštiti okoliša
  • Zakon o dobrobiti životinja
  • Zakon o udrugama
  • Kazneni zakon
  • Zakon o prekršajima
  • Statut lovačke udruge
 • Podzakonski propisi (pravilnici, uredbe, poslovnici, odluke):
 • Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači; Pravilnik o lovočuvarskoj službi; Pravilnik o lovostaju; Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu; Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja; Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama;Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov; i dr.
 • Lovačka umjetnost
 • Lov i umjetnost (slikarstvo, kiparstvo)
 • Lovačka književnost kroz povijest
 • Lovačka stručna literatura
 • Lovačka glasila

Cilj:

Upoznavanje polaznika s osnovama morfologije, biologije i epizootiologije divljači i ostalih životinjskih vrsta kao i s osnovama higijene lovišta.

Sadržaj:

 • Podjela divljači: lovačka podjela divljači; zakonska podjela divljači, znanstvena podjela divljači
 • Sisavci: osnovne zoološke osobitosti sisavaca; podjela sisavaca
 • Morfologija i biologija dlakave krupne divljači:
 • jelen obični (Cervus elaphus L.)
 • jelen lopatar (Dama dama L.)
 • jelen aksis (Axis axis L.)
 • srna obična (Capreolus capreolus L.)
 • divokoza (Rupicapra rupicapra L.)
 • muflon (Ovis aries musimon Pall.)
 • svinja divlja (Sus scrofa L.)
 • smeđi medvjed (Ursus arctos L.)
 • Morfologija i biologija dlakave sitne divljači:
  • jazavac (Meles meles L.)
  • mačka divlja (Felis silvestris Schr.)
  • kuna bjelica (Martes foina EHR.)
  • kuna zlatica (Martes martes L.)
  • lasica mala (Mustela nivalis L.)
  • dabar (Castor fiber L.)
  • zec obični (Lepus europaeus Pall.)
  • kunić divlji (Oryctolagus cuniculus L.)
  • puh veliki (Myoxus glis L.)
  • lisica (Vulpes vulpes L.)
  • čagalj (Canis aureus L.)
  • tvor (Mustela putorius L.)
  • mungos (Herpestes ishneumon L.)
 • Dvopapkari: preživači, nepreživači
 • Dvozupci i glodavci (zec obični, divlji kunić, puh, dabar)
 • Zvijeri (mesožderi): medvjed, psi: lisica, čagalj, mačke: divlja mačka; kune, cibetke
 • Pernata divljač:
  • fazan – gnjetlovi (Phasianus sp. L.);
  • jarebice kamenjarke: – grivna (Alectoris graeca Meissn.), – čukara (Alectoris chucar),
  • trčka skvržulja (Perdix perdix L.);
  • prepelice: – pućpura (Coturnix coturnix L.), – virdžinijska (Coturnix virginiana L.);
  • šljuke: – bena (Scolopax rusticola L.), – kokošica (Gallinago gallinago L.);
  • golub divlji: – grivnjaš (Columba palumbus L.), – pećinar (Columba livia Gmelin.);
  • guske divlje: – glogovnjača (Anser fabalis Latham.), – lisasta (Anser albifrons Scopoli.);
  • patke divlje: – gluhara (Anas platyrhynchos L.), – glavata (Aythya ferina L.), – krunasta (Aythya fuligula L.), – pupčanica (Anas querquedula L.), – kržulja (Anas crecca L.);
  • liska crna (Fulica atra L.);
  • vrana siva (Corvus corone cornix L.);
  • vrana gačac (Corvus frugilegus L.);
  • čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L.);
  • svraka (Pica pica L.):
  • šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.)
 • Osnovne zoološke osobitosti ptica; podjela ptica;
 • Ostale životinjske vrste: sokolovke (sivi sokol, sokol kragujac, vjetruša)
 • Orlovi (suri orao, orao krstaš, orao kliktaš), supovi, bjeloglavi sup i jastrebci, škanjci: eje, lunje, jastreb kokošar i kobac ptičar; sove: ušara i šumska, ptice močvarnih staništa: rode, čaplje, labudovi, gnjurci i vranci
 • Zaštićene životinjske vrste prema Zakonu o zaštiti prirode,
 • Bolesti divljači: podjela bolesti divljači i uzročnici bolesti; zarazne i nezarazne bolesti; zoonoze; nametničke bolesti, ozljede divljači,
 • Higijena lovišta; predatori u lovištu

Cilj:

Upoznavanje polaznika s osnovama formiranja lovišta, dokumentacije za održavanje lovišta, uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih dijelova; s načinom uzgoja divljači, osnovama prihrane i prehrane divljači, lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima i načinima njihove izgradnje, uređenju lovišta, osnovama lovne trofeistike, štetama od divljači, načinima lova (razlikovati vrste lova i značajke lova pojedinih vrsta divljači), običajima, lovnom etikom. Upoznavanje polaznika, teorijski i praktično, s načinima snalaženja u prirodi i pružanju prve pomoći pri nezgodama i nesrećama koje se mogu dogoditi tijekom lova u lovištu.

Sadržaj:

 • Što je lovište (pojam); granice lovišta; formiranje lovišta; dokumentacija lovišta; vrste i tipovi lovišta,
 • Bonitiranje lovišta, lovnoproduktivne površine, nelovne površine,
 • Planiranje u lovstvu: lovište, utvrđivanje brojnog stanja divljači, provedba lovnogospodarske osnove, fondovi divljači (matični, prirast, kapacitet); preborojavanje divljači, krupne i sitne, – metode,
 • Uređenje lovišta: općenito o uređenju lovišta, lovnogospodarski i lovnotehnički objekti (hranilišta, solišta, pojilišta, kaljužišta, skladišta za hranu, lovačke kolibe, prihvatilišta lovaca i domovi, čeke, uskočnice, zasjede i dr.), prihrana i prehrana divljači, jednogodišnje i višegodišnje remize, krmne njive,
 • Uzgoj divljači: prirodni uzgoj, umjetni uzgoj, uzgoj divljači u ograđenom prostoru
 • Lovno gospodarenje kao ekonomska kategorija,
 • Prihodi i rashodi u lovištu, administrativni poslovi i evidencija u lovstvu
 • Lovljenje divljači: načini i tehnike lova divljači (pojedinačni i skupni lovovi), lov privozom kolima, lov šuljanjem, lov vabljenjem, lov prigonom, lov pogonom, kružni lov; lov pojedinih vrsta krupne i sitne divljači (jelena, srne, divokoze, medvjeda, divlje svinje, zeca, kunića, i dr.); lov pernate divljači,
 • Hvatanje žive divljači
 • Postupak s odstrijeljenom divljači
 • Etika, običaji i pravila ponašanja u lovu,
 • Prva pomoć pri nezgodama i nesrećama u lovu: povrede, ranjavanja, prijelomi, krvarenja, ugrizi, opekline, smrzotine, sunčanica, kolaps, šok, i dr. te postupci zbrinjavanja
 • Orijentacija i snalaženje u prirodi

Cilj:

Upoznati polaznike s osnovama građe pasa, radnim skupinama i pasminama lovačkih pasa, uzgojem, držanjem i obukom pasa, razmnožavanjem, bolestima te kinološkim priredbama i organizaciji kinologije u Hrvatskoj. Upoznati polaznike s načinima korištenja pojedinih pasmina u lovu.

Sadržaj:

 • Osnovni pojmovi kinologije
 • Pasmine i standardi lovnih pasa
 • Osnove građe tijela i fiziologija lovačkih pasa (osnovni dijelovi tijela psa, osnovni organski sustavi i osnove fiziologije psa)
 • Razmnožavanje (zrelost pasa, parenje) i uzgoj lovačkih pasa
 • Držanje, obuka (dresura) i rad lovačkih pasa
 • Higijena, smještaj (nastambe) i ishrana pasa
 • Bolesti pasa: uzročnici i znaci bolesti (zarazne i nezarazne bolesti, nametničke bolesti; prevencija i liječenje)
 • Skupine i korištenje lovačkih pasa (pasminske skupine; goniči, terijeri, jazavčari, krvosljednici, ptičari, donosači divljači, dizači divljači)
 • Hrvatske autohtone lovačke pasmine
 • Korištenje lovačkih pasa u lovu
 • Kinološke priredbe: vrste i značaj kinoloških priredbi (izložbe, smotre, lovno-kinološki kupovi, utakmice pasa); radni ispiti lovačkih pasa, kinološke organizacije u Hrvatskoj i međunarodne kinološke organizacije.

Cilj:

Upoznati polaznike s vrstama i korištenjem lovačkog oružja, streljivom za pojedinu vrstu oružja, lovnom balistikom (unutarnjom, vanjskom, ciljnom) te ih praktički uvježbati u rukovanju lovačkim oružjem. Korištenje oružja i streljiva u lovu na pojedinu vrstu divljači s posebnim naglaskom na provođenje mjera sigurnosti u lovu.

Sadržaj

 • Povijesni razvoj, podjela i dijelovi lovačkog oružja
 • Puške sačmarice, puške risanice, kombinirane puške
 • Kratko lovačko oružje
 • Uporaba lovačkog oružja i streljiva (ovisno o divljači koja se lovi):
 • Streljivo za lovačko oružje; streljivo za puške sačmarice; streljivo za puške risanice
 • Lovna balistika: unutarnja, vanjska, prijelazna, ciljna
 • Uporaba lovačkog oružja: izbor oružja; ciljnici i ciljanje
 • Rukovanje lovačkim oružjem
 • Pribor i održavanje lovačkog oružja
 • Sigurnosna pravila uporabe lovačkog oružja u lovu
 • Sigurnosna pravila čuvanja i držanja lovačkog oružja
 • Lovno streljaštvo
 • Lovačka optika (dalekozori, optički ciljnici) i montaža.

Cilj:

Upoznati polaznike sa zaštitom i očuvanjem prirodnog staništa divljači te značajem ekoloških čimbenika u gospodarenju lovištem.

Sadržaj:

 • Definicija i povijesni razvoj
 • Osnove ekologije: osnovni ekološki pojmovnik; značenje i uloga ekologije, podjela ekologije; biotski i abiotski čimbenici u ekosustavu; odnosi između živih bića i okoliša; hranidbeni lanac i protok energije; devastacije biosfere, devastacija flore i faune; onečišćenje čovjekove životne sredine; ekologija životinja; uzroci nestanka pojedinih životinjskih vrsta
 • Zaštita prirode i okoliša: zaštita flore i faune (zaštićene i strogo zaštićene životinjske i biljne vrste); zaštita tla, voda i zraka
 • Odnos lovaca prema prirodi i okolišu.
Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.