Pravna klinika

U Pučkom otvorenom učilištu CAPREOLUS, javnoj ustanovi za obrazovaje kadrova u lovstvu, osnovana je i aktivno radi  PRAVNA KLINIKA ZA LOVSTVO I ZAŠTITU PRIRODE.

Pravna klinika je osnovana sa svrhom da savjetuje i  pruža pravnu podršku i pomoć ( zastupanje na sudu, tužbe, žalbe, rješenja, dopisi… ) lovoovlaštenicima ,lovočuvarima, lovnicima, lovcima  i lovkinjama, kao i drugim pravnim i fizičkim osobama kojima je ona potrebita u određenom trenutku radi zaštite  njihovih  ustavnih i građanskih prava i interesa.

Pravna klinika je okupila vrstan tim stručnjaka  prvenstveno  iz redova lovaca – odvjetnika, profesora sa Pravnog fakulteta , miritelja, sudskih vještaka i procjenjitelja, kao i ostale stručnjake iz pojedinih oblasti.

Voditelj Pravne klinike za lovstvo i zaštitu prirode je iskusni splitski odvjetnik Siniša Štimac.

NAŠA UVJERENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA LOVCA/LOVKINJU, LOVOČUVARA/LOVOČUVARICU I OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI JAVNE SU ISPRAVE OVJERENE PEČATOM SA GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE

Člankom 73. stavkom Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19. i 32/20.) propisano je:

  1. Lovački ispit, ispit za lovočuvara i ispit za ocjenjivača trofeja divljači polažu se kod pravnih osoba koje za to ovlasti Ministarstvo.
  2. O davanju ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka na temelju podnesenog zahtjeva Ministarstvo odlučuje rješenjem.

Nadalje, stavkom 5. istog članka propisano je:

Program osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja, način polaganja lovačkog ispita, ispita za ocjenjivača trofeja i ispita za lovočuvara, način izdavanja uvjerenja, oblik uvjerenja, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o osposobljenosti za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja ministar propisuje pravilnikom.

Odredbama Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu(NN 78/06, 92/08.), koji je sukladno članku 100. ZOL-a još uvijek na snazi do donošenja novog pravilnika,propisano je da se ispitaniku koji je položio ispit, izdaje uvjerenje o osposobljenosti.

 Pravne osobe koje izvode programe osposobljavanja dužne su voditi upisnik o izdanim uvjerenjima o osposobljenosti i pedagošku dokumentaciju propisanu posebnim propisom.

Pravne osobe iz čl. 73. st. 1. i 2. ZOL-a koje izvode programe osposobljavanja su pravne osobe s javnim ovlastima odnosno javnopravna tijela.

Javnopravna tijela na javnu ispravu (uvjerenje o osposobljenosti za lovca/lovkinju, lovočuvara/lovočuvaricu i ocjenjivača trofeja divljači) kao akt koji donose u svezi registrirane djelatnosti i javnih ovlasti koje imaju temeljem Zakona o lovstvu i Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (odobrenje za izvođenje programa), stavljaju (otiskuju) pečat s grbom Republike Hrvatske, sukladno članku 2. a u svezi s člankom 4. i 8. Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33/95.) te člankom 9. Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95.).

Također, na temelju uvjerenja o osposobljenosti lovaca, lovočuvara i/ili lovnika, izdaju se slijedeće javne isprave:

  1. Lovačka iskaznica (članak 8. Pravilnika o uvjetima i načinu lova, NN 48/22) – izdaje se na pisani zahtjev lovca,
  2. Iskaznica i značka lovočuvara – izdaje se na pisani zahtjev lovoovlaštenika (članak 7-9 Pravilnika o lovočuvarskoj službi, NN 16/19) ,
  3. Iskaznica lovnika – izdaje se na pisani zahtjev lovoovlaštenika (članak 7, 9. i 13. Pravilnika o lovniku, NN 108/19)

Iskaznice od 1. do 3. izdaje HLS.

Javna isprava je isprava koju je izdao nadležni sud ili javnopravno tijelo u granicama svoje nadležnosti i u propisanom obliku.

Javne isprave dokazuju što se njima utvrđuje ili potvrđuje (

lanak 60. Zakona o općem upravnom postupku (ZUP), NN 47/09, 110/21.)

Također, članak 159. ZUP-a propisuje: Potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija“

  1. Javnopravna tijela izdaju potvrde. Potvrdama se smatraju i uvjerenja, izvadci i druge javne isprave o činjenicama o kojima javnopravna tijela vode službenu evidenciju.
  2. Potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izdaju se u skladu s podacima iz službene evidencije. Takve su potvrde javne isprave.
  3. Službenom evidencijom smatra se evidencija koja je ustanovljena na temelju propisa, odnosno općeg akta pravne osobe koja ima javne ovlasti.“

Dakle, uvjerenje o osposobljenosti je potvrda činjenice da je polaznik – ispitanik položio završni ispit i da je osposobljen za određeno zvanje, o čemu pravna osoba (javnopravno tijelo) vodi službenu evidenciju.

Nadalje,Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN 129/08, 50/10, 61/14) člankom 1. stavak 2. propisuje:

„Javne isprave su: razredne svjedodžbe, svjedodžbe o završnome radu, svjedodžba o položenim predmetnim ispitima, uvjerenja o usavršavanju i osposobljavanju, svjedodžba o znanju stranog jezika te svjedodžbe o završenim razredima odnosno obrazovnim razdobljima u osnovnom školovanju.“

Uvjerenje o osposobljenosti kao javna isprava sadrži propisane podatke, kao primjerice: matični broj polaznika, klasifikacijsku oznaku, naziv programa osposobljavanja, datum završene provjere znanja, naziv poslova za koje je polaznik osposobljen, ime i prezime ravnatelja, klasifikacijsku oznaku i datum izdanog rješenja pravnoj osobi o odobrenju za izvođenje programa, mjesto pečata pravne osobe (ustanove, učilišta i dr.).

Obrasci javnih isprava ne stavljaju se u slobodnu prodaju te ih pravne osobe koje imaju odobrenje za izvođenje programa obrazovanja odraslih naručuju neposredno od izdavača.

Tako, obrasce uvjerenja o osposobljenosti kadrova u lovstvu (lovaca/lovkinja, lovočuvara/lovočuvarica i ocjenjivača trofeja divljači) izdaje HLS na temelju odredbe članka 12. stavak 3. Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu, te ih pravne osobne koje imaju odobrenje za izvođenje tih programa, sukladno citiranoj odredbi, naručuju neposredno od izdavača tj. HLS-a.

Ovjera javne isprave pečatom s grbom RH

  1. Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN33/95)

Članak 2.

Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske rabe i pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka pečat i žig s grbom Republike Hrvatske stavljaju samo na akte koje donose u okviru javnih ovlasti.

  1. Mišljenje i tumačenje Ministarstva pravosuđa i uprave:

Sukladno članku 2. Zakona o pečatima i žigovima („Narodne novine“, broj 33/95) pečat i žig s grbom Republike Hrvatske rabe i pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a te pravne osobe pečat i žig s grbom Republike Hrvatske stavljaju samo na akte koje donose u okviru javnih ovlasti.

Stoga, ako je riječ o javnim ispravama koje izdaju pravne osobe u obavljanju javnih ovlasti iste se isprave ovjeravaju pečatom s grbom Republike Hrvatske.

(press@mpu.hr, 9.11.1021.)

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.