Program

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA KADROVA U LOVSTVU

Pou Capreolus djelatnost obrazovanja – osposobljavanje polaznika obavlja na temelju Rješenje o odobrenju za rad:

 • Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: UP/I-602-07/16-02/00031, URBROJ: 533-2816-0002 od 21.9.2016.);
 • Ministarstva poljoprivrede (Klasa: UP/I-323-01/16-01/08, URBROJ: 525-11/1034-17-7 od 15.03.2017.);

UVJETI I NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA KADROVA U LOVSTVU

Osposobljavanje lovaca i osposobljavanje lovaca za obavljanje poslova lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači te način polaganja lovačkog ispita, ispita za ocjenjivača trofeja divljači i ispita za lovočuvara,propisani su Pravilnikom o osposobljavanju kadrova u lovstvu.

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA IZVODE SE:

Redovnom nastavom

Konzultativno-instruktivno.

Materijalni uvjeti provođenja programa osposobljavanja

Učilište izvođenje programe osposobljavanje vrši u prostorima (učionicama/nastavnom kabinetu) koji odgovaraju standardima za obrazovanje i udovoljava posebnim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti o unapređenju čovječjeg okoliša i zaštiti od buke.

Radi što lakšeg i kvalitetnijeg savladavanja nastavnog gradiva učionice su opremljene pratećim andragoškim pomagalima i sredstvima (didaktičkim sredstvima, dijapozitivi, sheme, crteži, makete, modeli), prezentacijskim računalom s video projektorom, trofejima divljači sukladno Pravilniku o trofejima divljači, alatom i priborom za ocjenjivanje trofeja, trofejnim i ocjembenim listovima te drugim propisanim obrascima.

PRAVO UPISA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA IMA:

 • za lovca – svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja ima završenu osnovnu školu,
 • za lovočuvara ocjenjivača trofeja divljači – svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca.

Nakon upisa u program osposobljavanja s kandidatom se sklapa pisani ugovor o osposobljavanju.

Troškove osposobljavanja snosi polaznik programa ili osoba koja ga je uputila na osposobljavanje.

Potrebna dokumentacija pri upisu u programe osposobljavanja:

 • lovaca: – osobna iskaznica, – svjedodžba/diploma,
 • lovočuvara: – osobna iskaznica, – svjedodžba/diploma, – lovačka iskaznica, – oružni list.
 • ocjenjivača trofeja divljači: – domovnica, – osobna iskaznica, – svjedodžba/diploma, – lovačka iskaznica.

Navedena dokumentacija prilaže se u presliku.

Programi osposobljavanja obuhvaćaju:

Predavanja, praktičnu nastavu i vježbe.

Programi osposobljavanja se izvode u učionici.

Praktična nastava u okviru programa osposobljavanja provodi se u lovištu i na strelištu.

Osposobljenost za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači stječe se polaganjem ispita.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg čini predsjednik i ispitivači za pojedino ispitno područje.

Testovi su sačinjeni i tiskani na osnovu nastavnog programa i čine zaokruženu nastavnu cjelinu, te su bogato ilustrirani kolor fotografijama i crtežima.

Nakon položenog pismenog dijela ispita polaže se usmeni dio ispita.

Ocjenu na ispitu utvrđuje Ispitno povjerenstvo ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Kandidatu/ispitaniku koji je položio ispit izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.

Uvjerenje o osposobljenosti za lovca daje lovcu pravo na:

 • lovačku iskaznicu
 • pravo na posjedovanje lovačkog oružja.
 • Učilište vodi andragoško-pedagošku dokumentaciju propisanu posebnim propisom, kao i upisnik o izdanim uvjerenjima o osposobljenosti polaznika.

Uvjerenje o osposobljenosti kao javnu ispravu Učilište ovjerava pečatom sa grbom Republike Hrvatske temeljem kojeg lovac može ostvariti pravo na prijem u lovačku asocijaciju u zemljama Europske unije.

PREDNOSTI UČILIŠTA CAPREOLUS:

 • Vrhunski stručni kadar predavača/ispitivača licenciran za izvođenje programa osposobljavanja kadrova u lovstvu od strane Ministarstva poljoprivrede RH
 • stručni suradnici za izvođenje praktičnog dijela programa obuke  u lovištu i na streljani
 • Polaznici dobivaju stručnu lovačku literaturu Učilišta u trajno vlasništvo zbog dalje edukacije.
 • Praktična obuka obavlja se u lovištu i na streljani u državnom otvorenom lovištu XVII/16 „Šibenik-Vrgorac“ lovoovlaštenika OBER lovni turizam d.o.o. kojeg je osnivač Učilište, kao i u lovištima s kojima Učilište ima zaključen ugovor o suradnji u obrazovanju kadrova u lovstvu
 • Plaćanje na rate
 • Mogućnost završenim polaznicima da na  lovačku odjeću i  opremu (osim oružja i streljiva) u prodavaonici DOBRE KOBI u Splitu, Klovićeva 13. ostvare dodatni  popust od 10 posto na plaćanje u gotovini.

LITERATURA

 1. Sukladno Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu (Prilog 1., 2. i 3. Pravilnika)
 2. Zakonski i podzakonski propisi (Narodne novine – službeno glasilo RH)
 3. Stručna literatura POU Capreolus:

Prva pomoć u lovu, Ercegović, E., Split, 2018.

Lovstvo, početnica za osposobljavanje kadrova u lovstvu, Grupa autora, Split, 2019. (reprint – 2023.)

Pravna legislativa u lovstvu (I. dio), Martić, D., Split, 2019.

Lovočuvari i lovnici u hrvatskom lovstvu, Martić, D., 2019.

Vještina gađanja i siguran lov, Martić, V., Split, 2017.

Pravna legislativa u lovstvu (II. dio), Martić, D., Split, 2020.

Vježbenica za pripremu ispita poradi osposobljavanja kadrova u lovstvu, Split, 2023.

Literatura POU Capreolus u pripremi:

 • Mediji i lovstvo
 • Biser Dalmacije – dalmatinski pas
 • Zdravlje iz lovišta,
 • Prvi pregled i obrada divljači,
 • Mi i životinjski svijet u našem okruženju

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN OSPOSOBLJAVANJA LOVACA

Red. brojNASTAVNO ISPITNO PODRUČJETVT+V
1.Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila.10010
2.Prirodoslovlje i bolesti divljači231033
3.Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu.201030
4.Lovna kinologija14519
5.Lovačko oružje, streljivo i lovna balistika131023
6.Osnove ekologije i zaštite prirode10010
UKUPNO SATI9035125

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN OSPOSOBLJAVANJA LOVACA ZA OBAVLJANJE POSLOVA LOVOČUVARA

Red. brojNASTAVNO ISPITNO PODRUČJETVT + V
1.Pravni propisi (4), zaštita prirode i okoliša (2)606
2.Prirodoslovlje i bolesti divljači (6)606
3.Gospodarenje s lovištem i divljači, uređenje lovišta, prihrana i prehrana, načini lova, postupak s odstrijeljenom divljači, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu181028
UKUPNO SATI301040

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN  OSPOSOBLJAVANJA LOVACA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

Red. Br.NASTAVNA CJELINA   
TVT + V
1.Povijest trofejistike44
2.Obrada i ocjenjivanje trofeja divljači104656
Ukupno sati144660
Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.