LITERATURA

LITERATURA

STRUČNA LOVAČKA LITERATURA PROFESORA POU CAPREOLUS OSTAJE U TRAJNOM VLASNIŠTVU POLAZNIKA UPISOM I ZAKLJUČIVANJEM UGOVORA O OSPOSOBLJAVANJU

Edukacija kadrova u lovstvu, u skladu sa novim Zakonom o lovstvu, Pravilnikom o osposobljavanju lovaca, lovočuvara i ocjenjivača lovačkih trofeja, kao i općih akata PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA CAPREOLUS – JAVNE USTANOVE ZA OBRAZOVANJE MLADEŽI I ODRASLIH IZVAN SUSTAVA REDOVITE NAOBRAZBE – nužno zahtjeva da se polaznicima osigura odgovarajuća stručna literatura.

Hrvatsko lovačko tržište je, jednako tako, veoma siromašno stručnom lovačkom literaturom.Naime, još uvijek se koristi ponegdje stara, i zato neaktualna lovačka literatura, koja je, u nekim segmentima ostala djelomično vrijedeća ( biologija divljači, recimo, osnove lovačkog oružja i slično ),ali se u načelu, kompletna stručna materija u bitnome promjenila. Ipak, živimo u jednom drugom, novom stoljeću koje je donijelo mnoge novosti, pa i u ovom segmentu edukacije kadrova u lovstvu. U najmanju ruku, promjenili su se propisi, kao i prateći akti ( pravilnici ), koji bi trebali biti pri ruci svakom polazniku, budućem lovcu /lovkinji,a posebno lovočuvarima / lovočuvaricama.

Jednako tako, zakonom je predviđena nova kategorija stručnih osoba, pravno su nakon dugog niza godina regulirana prava i obveze lovnika, što je veoma značajno, tako da lovoovlaštenici ne mogu funkcionirati bez osposobljenih lovnika, odgovornih za organiziranje i provođenje skupnog lova.

Zbog toga smo tiskali novi udžbenik LOVOČUVARI I LOVNICI U HRVATSKOM LOVSTVU kao produžetak edukacije lovnika.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE CAPREOLUS već dva desetljeća okuplja širok krug stručnih suradnika na zahtjevnoj zadaći : kako i pod kojim uvjetima pripremiti i napisati odnosno približiti stručnu lovačku literaturu stupnju obrazovanja polaznika.

Zbog toga smo veliku pozornost, znanje i iskustvo, poklonili pisanju stručne građe kako bismo propisano nastavno gradivo što više i kvalitetnije prenijeli na naše polaznike. Za posljednje dvije godine PUČKO OTVORENO UČILIŠTE CAPREOLUS pripremilo je isključivo za svoje polaznike osnovnu stručnu literaturu i to kako slijedi :

  • Udžbenik LOVSTVO, POČETNICA ZA OSPOSOBLJAVANJE KADROVA U LOVSTVU, grupa profesora/predavača- ispitivača, travanj , 2019. ;

  • Udžbenik LOVOČUVARI I LOVNICI U HRVATSKOM LOVSTVU, najnovije, ovogodišnje izdanje autora Davora Martića i suradnika ( siječanj, 2020. godine ), koje savršeno može poslužiti kao uvodnik i prilog udžbeniku PRIRUČNIK ZA LOVNIKE u izdanju Hrvatskog lovačkog saveza;

  • Udžbenik VJEŠTINA GAĐANJA I SIGURAN LOV, PRIRUČNIK ZA LOVCE I LOVKINJE autora Vedrana Martića i suradnika;

  • Udžbenik PRVA POMOĆ U LOVU, autorice dr. med. Edise Ercegović, specijalistice medicine rada i sporta i sudskog vještaka te suradnika.

  • Udžbenik PRAVNA LEGISLATIVA U LOVSTVU, PRVI DIO, autora Davora Martića i suradnika, skup osnovnih, novih pravnih propisa, Zakona o lovstvu i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja, sa do sada donesenim pratećim pravilnicima.

NAKLADNIK, GRAFIČKA OBRADA I PRIPREMA ZA TISAK je NAKLADNIČKA I TRGOVAČKA KUĆA DOBRA KOB d.o.o. u Splitu.

Vrijedan „paket“ stručne lovačke literatura naši polaznici dobijaju upisom i sklapanjem ugovora o osposobljavanju u trajno vlasništvo te je kao takva u cijelosti uračunata u cijenu edukacije.

Kako CAPREOLUS raspolaže sa lovačkom knjižnicom – ona se neprestano dopunjuje novim izdanjima iz zemlje i Europe – fundus raspoložive literatura stoji na raspolaganju polaznicima.

Polaznici mogu po doista prihvatljivoj cijeni kupiti CAPREOLUSOVU vrijednu lovačku literaturu, u slučaju da hoće i želi dopuniti svoje znanje i vještine u složenoj i kompleksnoj domeni lovstva.

Osnove lovstva_Montaza_2
Osnove lovstva_Montaza

UPRAVA

Julija Klovića 13., 21.000 Split
E-Mail :  info@pou-capreolus.hr
Mob. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U SPLITU

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U OGULINU

Vladimira Nazora 11.,
47.300 Ogulin