PROGRAM_2023-1

Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS

OIB 26928984822

J. Klovića 13.

21000 SPLIT

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

OSPOSOBLJAVANJA KADROVA U LOVSTVU

ZA 2023. GODINU

U Splitu, siječanj 2023.

Temeljem članka 42. Statuta Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS, a sukladno odredbama Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20) i Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06. i 92/08), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilište CAPREOLUS, na prijedlog ravnatelja na svojoj sjednici od 28. prosinca 2022. godine, donijelo je slijedeći

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

OSPOSOBLJAVANJA KADROVA U LOVSTVU

ZA 2023. GODINU

 1. Uvod

Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS registrirano je kod Trgovačkog suda u Splitu Rješenjem broj Tt-16/8920-4 od 11.10.2016. godine za obavljanje djelatnosti osposobljavanja mladeži i odraslih osoba izvan sustava redovite naobrazbe.

Učilište temeljem odobrenja Ministarstva poljoprivrede po Rješenju Klasa: UP/I-323-01/16-01/08, URBROJ: 525-11/1034-17-7 od 15. ožujka 2017. godine, vrši osposobljavanje kadrova u lovstvu izvođenjem programa osposobljavanja lovaca i osposobljavanje lovaca za obavljanje poslova lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači.

Izrazi u ovom Nastavnom planu i programu osposobljavanja koji imaju rodno značenje, bez obzira je li se koriste u muškom ili ženkom rodu, na jednak način obuhvaćaju muški i ženski rod.

 1. Programi osposobljavanja

Programi osposobljavanja provode se u skladu s uvjetima i načinom izvođenja propisanim odredbama Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu.

Programi osposobljavanja sadrže:

 • nastavne sadržaje i oblike izvođenja programa,
 • trajanje programa i način njegove provjere,
 • kadrovske, didaktičke, prostorne i druge uvjete za izvođenje programa,
 • osposobljenost koja se stječe polaganjem završnog ispita po završenom programu pojedine obrazovne grupe.

Programi osposobljavanja prilagođeni su dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima polaznika, a usklađeni su s propisima Republike Hrvatske o obrazovanju odraslih izvan sustave redovne nastave, te s postignutim stupnjem edukacije punoljetnih građana, posebno u oblasti uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njenih dijelova kao i ekologije i zaštite prirode.

Programi osposobljavanja obuhvaćaju predavanja i praktičnu nastavu (vježbe), a realiziraju se izvođenjem nastavnog plana i programa kroz redovnu i konzultativno-instruktivnu nastavu.

Nastavni plan i program se izvodi po obrazovnim grupama polaznika.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LOVACA
 • Izvedbeni nastavni plan i program osposobljavanja
Red. brojNASTAVNO ISPITNA CJELINABroj nastavnih sati
Teorijska nastava (T)Praktična nastava (PN)
1.Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila.100
2.Prirodoslovlje i bolesti divljači2310
3.Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu2010
4.Lovna kinologija145
5.Lovačko oružje, strjeljivo i lovna balistika1310
6.Osnove ekologije i zaštite prirode100
SVEUKUPNO SATI9035

CILJ I SADRŽAJI PROGRAMA NASTAVNO-ISPITNIH CJELINA

 1. Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila

Cilj je ispitne cjeline upoznavanje polaznika s poviješću lovstva, zakonskim i podzakonskim propisima, kao i drugim propisima od značaja i u svezi s lovstvom te lovačkom umjetnošću i lovačkim glasilima.

Sadržaj:

 • Povijest hrvatskog lovstva (povijest lovstva općenito; povijest hrvatskog lovstva)
 • Pravni propisi u lovstvu:

Zakonski propisi:

 • Zakon o lovstvu; Zakon o oružju; Zakon o zaštiti prirode; Zakon o zaštiti okoliša; Zakon o dobrobiti životinja; Zakon o veterinarstvu; Zakon o udrugama; Zakon o cestama; Kazneni zakon; Zakon o prekršajima, i dr.

Podzakonski propisi i akti (pravilnici, uredbe, naredbe, i sl.) kojima se detaljnije uređuju pojedina pitanja iz oblasti lovstva, kao primjerice o:

 • lovnogospodarskim programima (lovnogospodarska osnova, program uzgoja divljači, program zaštite divljači) te sadržaj, način izrade i postupak donošenja i/ili odobravanja; – stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih programa; – lovočuvarskoj službi; – lovniku; – lovostaju; – uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu; – načinu uporabe lovačkog oružja i naboja; – potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama; – pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov; – načinu lova s pticama grabljivicama i programu polaganja sokolarskog ispita; – načinu lova u graničnom pojasu; – načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima; – osposobljavanju kadrova u lovstvu; – cjeniku divljači; – odštetnom cjeniku za izračun naknade za štete na divljači u lovištu i štete od divljači; – statut lovačke udruge, i dr.
 • Lovačka umjetnost i lovačka glasila
 • Lov kroz umjetnost (slikarstvo, kiparstvo)
 • Lovačka književnost kroz povijest i lovačka književnost danas
 • Stručna literatura
 • Povijest lovačkih glasila
 • Lovačka glasila i suvremeni mediji.
 1. Prirodoslovlje i bolesti divljači i ostalih životinjskih vrsta

Cilj: Upoznavanje polaznika s osnovama morfologije, biologije i epizootiologije divljači i ostalih životinjskih vrsta kao i s osnovama higijene lovišta.

Sadržaj:

 • Prirodoslovlje divljači: Podjela divljači: lovačka, zakonska i znanstvena podjela divljači; Sisavci – dlakava divljač (krupna i sitna): osnovne zoološke osobitosti sisavaca; podjela sisavaca
Morfologija i biologija dlakave krupne divljači:
jelen obični (Cervus elaphus L.) jelen lopatar (Dama dama L.) jelen aksis (Axis axis L.) srna obična (Capreolus capreolus L.)divokoza (Rupicapra rupicapra L.) muflon (Ovis aries musimon Pall.) svinja divlja (Sus scrofa L.) smeđi medvjed (Ursus arctos L.)
Morfologija i biologija dlakave sitne divljači:
jazavac (Meles meles L.) mačka divlja (Felis silvestris Schr.) kuna bjelica (Martes foina Erx.) kuna zlatica (Martes martes L.) lasica mala (Mustela nivalis L.) dabar (Castor fiber L.)zec obični (Lepus europaeus Pall.) kunić divlji (Oryctolagus cuniculus L.) puh veliki (Glis glis L.) lisica (Vulpes vulpes L.) čagalj (Canis aureus L.) tvor (Mustela putorius L.)
 • Dvopapkari: preživači, nepreživači
 • Dvozupci i glodavci (zec obični, divlji kunić, puh, dabar)
 • Zvijeri (mesožderi): medvjed; psi: lisica, čagalj; mačke: mačka divlja; kune, cibetke
 • Osnovne zoološke osobitosti ptica; podjela ptica

Morfologija i biologija sitne pernate divljači:

 • fazan – gnjetlovi (Phasianus sp. L.);
 • jarebice kamenjarke: – grivna (Alectoris graeca Meissn.), – čukara (Alectoris chucar),
 • trčka skvržulja (Perdix perdix L.);
 • prepelice: – pućpura (Coturnix coturnix L.), – virdžinijska (Coturnix virginiana L.);
 • šljuke: – bena (Scolopax rusticola L.), – kokošica (Gallinago gallinago L.);
 • golub divlji: – grivnjaš (Columba palumbus L.), – pećinar (Columba livia Gmelin.);
 • guske divlje: – glogovnjača (Anser fabalis Latham.), – lisasta (Anser albifrons Scopoli.);
 • patke divlje: – gluhara (Anas platyrhynchos L.), – glavata (Aythya ferina L.), – krunasta (Aythya fuligula L.), – pupčanica (Anas querquedula L.), – kržulja (Anas crecca L.);
 • liska crna (Fulica atra L.);
 • vrana siva (Corvus corone cornix L.);
 • vrana gačac (Corvus frugilegus L.);
 • čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L.);
 • svraka (Pica pica L.):
 • šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.)
 • Poljske koke; vodene kokošice
 • Ostala pernata divljač: golubovi, močvarice, šljuka
 • Zaštićene životinjske vrste prema Zakonu o zaštiti prirode
 • Bolesti divljači; higijena lovišta
 • podjela bolesti divljači i uzročnici bolesti;
 • zarazne i nezarazne bolesti;
 • zoonoze;
 • nametničke bolesti;
 • ozljede divljači;
 • Higijena u lovištu; predatori u lovištu
 1. Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu

Cilj ovog nastavno-ispitnog područja je upoznavanje polaznika s osnovama ustanovljavanja lovišta, lovnogospodarskim planovima (lovnogospodarska osnova, program uzgoja divljači, program zaštite divljači), dokumentacijom za održavanje lovišta, uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih dijelova; s načinom uzgoja divljači, osnovama prihrane i prehrane divljači, lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima i načinima njihove izgradnje, uređenju lovišta, osnovama lovne trofeistike, štetama od divljači i na divljači, lovu i načinima lova (vrste i značajke lova pojedinih vrsta divljači) uz poštivanje lovačke etike i lovačkih običaja. Upoznavanje polaznika, teorijski i praktično, s načinima snalaženja u prirodi i osnovama pružanja prve pomoći pri možebitnim nezgodama i nesrećama koje se dogode tijekom izvršavanja lova u lovištu.

Sadržaj:

 • Općenito o lovištu: pojam; granice; ustanovljavanje; dokumentacija lovišta; vrste i tipovi lovišta,
 • Bonitiranje lovišta, lovnoproduktivne površine, nelovne površine,
 • Planiranje u lovstvu: lovište, utvrđivanje brojnog stanja divljači, provedba lovnogospodarskih planova, fondovi divljači (matični, prirast, kapacitet); prebrojavanje divljači (krupne i sitne) – metode,
 • Uređenje lovišta: općenito o uređenju lovišta, lovnogospodarski i lovnotehnički objekti (hranilišta, solišta, pojilišta, kaljužišta, skladišta za hranu, lovačke kolibe, prihvatilišta lovaca i domovi, čeke, uskočnice, zasjede i dr.), prihrana i prehrana divljači, jednogodišnje i višegodišnje remize, krmne njive,
 • Uzgoj divljači: prirodni uzgoj, umjetni uzgoj (uzgoj divljači u ograđenom prostoru)
 • Lovno gospodarenje kao ekonomska kategorija,
 • Prihodi i rashodi u lovištu, administrativni poslovi i evidencija u lovstvu
 • Lovljenje divljači: načini i tehnike lova divljači (pojedinačni i skupni lovovi), lov privozom kolima, lov šuljanjem, lov vabljenjem, lov prigonom, lov pogonom, kružni lov; lov pojedinih vrsta krupne i sitne divljači (jelena, srne, divokoze, medvjeda, divlje svinje, zeca, kunića, i dr.); lov pernate divljači,
 • Hvatanje divljači
 • Postupak s odstrijeljenom divljači
 • Lovačka etika i lovački običaji (pravila ponašanja lovaca)
 • Prva pomoć pri nezgodama i nesrećama u lovu: povrede, ranjavanja, prijelomi, krvarenja, ugrizi, opekline, smrzotine, sunčanica, kolaps, šok, i dr. te postupci zbrinjavanja
 • Orijentacija i snalaženje u prirodi.
 1. Lovna kinologija

Cilj – upoznati polaznike s osnovama lovne kinologije; osnovama građe tijela pasa, radnim skupinama i pasminama lovačkih pasa, uzgojem, držanjem i obukom pasa, razmnožavanjem te bolestima pasa. Nadalje, polaznike upoznati s vrstama kinoloških priredbi te organizaciji kinologije i kinološkim organizacijama u Hrvatskoj. No, primarni je cilj upoznati polaznike s načinima korištenja pojedinih pasmina pasa u lovu odnosno s kojim se psima pojedina divljač smije loviti.

Sadržaj:

 • Osnovni pojmovi kinologije; Lovna kinologija; Pasmine i standardi lovnih pasa; Osnove građe tijela i fiziologija lovačkih pasa (osnovni dijelovi tijela psa, osnovni organski sustavi i osnove fiziologije psa); Razmnožavanje (zrelost pasa, parenje) i uzgoj lovačkih pasa; Držanje, obuka (dresura) i rad lovačkih pasa; Higijena, smještaj (nastambe) i ishrana pasa; Skupine i korištenje lovačkih pasa (pasminske skupine: goniči, terijeri, jazavčari, krvosljednici, ptičari, donosači divljači, dizači divljači); Hrvatske autohtone lovačke pasmine
 • Korištenje lovačkih pasa u lovu
 • Kinološke priredbe: vrste i značaj kinoloških priredbi (izložbe, smotre, lovno-kinološki kupovi, utakmice pasa); radni ispiti lovačkih pasa, kinološke organizacije u Hrvatskoj i međunarodne kinološke organizacije
 • Bolesti pasa:
 • uzročnici i znaci bolesti
 • zarazne i nezarazne bolesti, nametničke bolesti
 • prevencija i liječenje
 1. Lovačko oružje, streljivo i lovna balistika

Cilj: Upoznati polaznike s vrstama lovačkog oružja i streljiva za pojedinu vrstu oružja, lovnom balistikom (unutarnjom, vanjskom, prijelaznom i ciljnom). Polaznike kroz praktični dio izvođenja programa obučiti koje oružje i streljivo se koristi u lovu na pojedinu vrstu divljači; rukovanju lovačkim oružjem s posebnim naglaskom na provođenje i pridržavanje mjera sigurnosti u lovu.

Sadržaj:

 • Povijesni razvoj, podjela i dijelovi lovačkog oružja
 • Lovačko oružje:
 • puške s užlijebljenim cijevima;
 • puške s glatkim cijevima,
 • kombinirane puške,
 • kratko lovačko oružje (pištolji, revolveri)
 • Streljivo za lovačko oružje s užlijebljenim i glatkim cijevima
 • Sigurnosna pravila uporabe (korištenja i rukovanja) lovačkog oružja i streljiva u lovu
 • Uporaba lovačkog oružja i streljiva (ovisno o divljači koja se lovi)
 • Lovna balistika: unutarnja, vanjska, prijelazna, ciljna
 • Izbor oružja
 • Sigurnosna pravila čuvanja i držanja lovačkog oružja
 • Pribor i održavanje lovačkog oružja
 • Lovačka optika (dalekozori, optički ciljnici) i montaža.
 1. Osnove ekologije i zaštite prirode i okoliša

Cilj je upoznati polaznike s osnovama ekologije i zaštite (očuvanja) prirode, razlikama između ekologije i zaštite prirode, s posebnim osvrtom na staništa divljači te značajem ekoloških čimbenika u gospodarenju lovištem i divljači.

Sadržaj:

 • Definicija i povijesni razvoj ekologije
 • Osnove ekologije: značenje i uloga ekologije, podjela ekologije; biotski i abiotski čimbenici u ekosustavu; odnosi između živih bića i okoliša; hranidbeni lanac i protok energije; devastacije biosfere, devastacija flore i faune; onečišćenje čovjekove životne sredine; ekologija životinja; uzroci nestanka pojedinih životinjskih vrsta
 • Zaštita prirode i okoliša: zaštita flore i faune (zaštićene i strogo zaštićene životinjske i biljne vrste); zaštita tla, voda i zraka
 • Odnos lovaca prema prirodi i okolišu.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LOVACA ZA OBAVLJANJE

POSLOVA LOVOČUVARA

 • Izvedbeni nastavni plan i program osposobljavanja
Red. BrojNASTAVNO ISPITNA CJELINABroj nastavnih sati
Teorijska nastava(T)Praktična nastava(PN)UKUPNO (T+PN)
1.Pravni propisi (4); zaštita prirode i okoliša (2)4+20
2.Prirodoslovlje i bolesti divljači606
3.Gospodarenje s lovištem i divljači, uređenje lovišta, prihrana i prehrana, načini lova, postupak s odstrijeljenom divljači, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu

18


10


28
SVEUKUPNO:3010

CILJ I SADRŽAJI PROGRAMA POJEDINE NASTAVNO ISPITNE CJELINE

Nastavni predmeti Programa osposobljavanja lovaca za obavljanje poslova lovočuvara, nazivom i sadržajem slični su nastavnim predmetima osposobljavanja lovaca, no, s manjim brojem nastavnih sati. Nastavni predmeti osposobljavanja lovaca za obavljanje poslova lovočuvara sadržajno se nastavljaju na plan i program osposobljavanja lovaca uz dopunu i naglašavanje specifičnih znanja i vještina koje lovočuvar mora steći.

Tijekom izvođenja programa predavači nastavnu građu prilagođavaju polaznicima, njihovim predznanjima i praktičnim iskustvima, uvažavajući njihove potrebe za novim teorijskim spoznajama vodeći pri tome računa o zahtjevnim aktivnostima i poslovima lovočuvara u lovištu.

 1. Pravni propisi; zaštita prirode i okoliša

Cilj: Upoznavanje polaznika sa zakonskim i podzakonskim propisima od značaja za lovstvo kao gospodarsku djelatnost s posebnim naglaskom na lovočuvarsku službu kao značajan dio te djelatnosti.

Također, polaznici programa osposobljavanja za obavljanje poslova lovočuvara, u odnosu na program osposobljavanja lovaca, detaljnije se upoznaju sa provođenjem radnji i aktivnostima glede zaštite prirode i okoliša.

Sadržaj:

 • Zakonski i podzakonski propisi kojima se uređuju pitanja glede:
 • Oružja: kretanje lovištem s oružjem; nabavljanje, držanje i nošenje oružja; nužna obrana; krajnja nužda
 • Uporabe zaštitnih sredstava i plašila za divljač
 • Paljenja strništa i korova
 • Uklanjanja pasa i mačaka skitnica
 • Ovlasti i postupanja lovočuvara
 • Odstrjel ranjene i/ili bolesne divljači
 • Lovne štete: štete na divljači i od divljači;
 • Zabrane lova divljači; lovostaja za pojedine vrste divljači
 • Korištenja lovačkih pasa u lovu (vrste i broj lovačkih pasa)
 • Temeljna načela zaštite prirode i okoliša
 • Zaštita pojedinih vrsta sisavaca; zaštita pojedinih vrsta ptica;
 • Ugrožene životinjske vrste; strogo zaštićena divljač i ostale životinjske vrste
 • Snalaženje u prirodi (lovištu)
 • Lovačka etika; lovački običaji
 • Prva pomoć u lovu.
 1. Prirodoslovlje i bolesti divljači

Cilj: Upoznavanje polaznika s osnovama morfologije, epizootiologije i biologije divljači i ostalih životinjskih vrsta (poglavito zaštićenih) koje obitavaju u lovištu, te s bolestima divljači s naglaskom na simptome bolesti i postupak s bolesnom i uginulom divljači, kao i sa osnovama higijene lovišta.

Sadržaj:

 • Prepoznavanje vrsta po spolu i dobi
 • Migracija divljači: dnevna, sezonska
 • Staništa divljači; tragovi divljači
 • Bolesti divljači:
 • zarazne bolesti dlakave divljači – bedrenica, slinavka i šap, bjesnoća, svinjska kuga, tularemija
 • nametničke bolesti dlakave divljači – metiljavost, šuga, nosni štrk, kožni ugrk, ehinokokoza
 • zarazne bolesti pernate divljači – kolera peradi, kuga peradi
 • nametničke bolesti peradi – singamoza ili crveni crv
 • nezarazne bolesti – otrovanje, nadam i proljev
 • Pretraga divljači, postupak s bolesnom i uginulom divljači, dezinfekcija, sanitarni odstrjel divljači
 • Higijena lovišta: kontrola lovišta; smanjenje broja predatora.
 1. Gospodarenje s lovištem i divljači, uređenje lovišta, prihrana i prehrana, načini lova, postupak s odstrijeljenom divljači, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu

Cilj: Upoznavanje polaznika s osnovama formiranja lovišta, dokumentacije za održavanje lovišta, uzgoja, zaštite i lova divljači, korištenja divljači i njenih dijelova; upoznavanje polaznika s načinom uzgoja divljači, osnovama prihrane i prehrane divljači, lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima i načinima njihove izgradnje, uređenju lovišta, štetama od divljači i na divljači, načinima i značajkama pojedine vrste lova, običajima, lovnom etikom i pravilima ponašanja u lovu, osnovama lovne trofeistike, te teorijska i praktična obuka načina snalaženja u prirodi – lovištu.

Sadržaj:

 • Bonitiranje lovišta; lovnoproduktivne površine;
 • Fondovi divljači u lovištu; prebrojavanje divljači;
 • Metode prebrojavanja divljači
 • Lovnogospodarski programi (lovnogospodarska osnova, program uzgoja divljači, program zaštite divljači);
 • Zaštitne i uzgojne mjere;
 • Uređenje lovišta:
 • lovnogospodarski objekti (hranilišta, pojilišta, solišta, zimovališta za pernatu divljač, ograde, uskočnice, spremišta za hranu, lovačke kolibe, lovna pomagala);
 • lovnotehnički objekti (zasjedi i zaklonice, lovke za hvatanje žive divljači, sanduci za transport, transport divljači; umjetni uzgoj divljači);
 • Prihvat i podivljavanje umjetno uzgojene divljači;
 • Gospodarenje pojedinim vrstama divljači: gospodarenje krupnom divljači; gospodarenje sitnom divljači;
 • Smanjivanje broja predatora
 • Ekonomika gospodarenja u lovištu; lovna evidencija; lovna kronika;
 • Dnevnik lovočuvara
 • Osnove prihrane i prehrane divljači
 • Lov divljači:
 • lov krupne divljači – lov dočekom na zemlji, lov dočekom na visokom zasjedu, lov privozom kolima, lov šuljanjem, lov vabljenjem;
 • lov sitne divljači: lov prigonom, lov pogonom, kružni lov;
 • sokolarenje;
 • hvatanje divljači
 • Orijentacija i snalaženje u prirodi – lovištu
 • Postupak s ustrijeljenom divljači
 • Trofeji divljači: ocjenjivanje trofeja divljači; međunarodna mjerila za vrjednovanje trofeja
 • Lovačka etika i lovački običaji (lovac i: – divljač, – oružje, – pas, – drugi lovac; lovac prije lova, u lovu i poslije lova)
 • Prva pomoć i postupci pružanja pomoći pri nezgodama u lovu:
 • povrede, rane (ranjavanje), krvarenje i šok, ugrizi otrovnih zmija, ugrizi otrovnih kukaca, povraćanje krvi, krvarenje iz nosa, prijelomi kostiju i imobilizacija prijeloma, opekline i smrzotine, probavni poremećaji
 • Pribor za pružanje prve pomoći.
NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI
 • Izvedbeni nastavni plan i program osposobljavanja
Red. Br.NASTAVNO ISPITNA CJELINABroj nastavnih sati
Teorijska nastava (T)Praktična nastava (PN)
1.Povijest trofeistike4
2.Obrada i ocjenjivanje trofeja divljači1046
SVEUkupno1446

CILJ I SADRŽAJI PROGRAMA POJEDINE NASTAVNO ISPITNE CJELINE

 1. Povijest trofeistike

Cilj: Upoznavanje polaznika s povijesnim razvojem lovstva te povijesnim kulturološko-socijalnim i uzgojno-lovnim značajem trofeja divljači, pravilnom obradom i načinom vrednovanja (ocjenjivanja) trofeja divljači, oblikom obrasca trofejnog lista, oblikom obrasca ocjembenog lista, načinom vođenja evidencije o trofejima divljači, načinom dostave izvješća o ocijenjenim trofejima i propisima kojima je regulirana lovna trofeistika.

Sadržaj:

 • Povijesni razvoj lovstva i lovne trofeistike
 • Nastanak, svrha, vrste i značaj trofeja kroz povijest lovstva
 • Povijest ocjenjivanja trofeja divljači
 • Najznačajnije izložbe lovačkih trofeja
 • Propisi kojima je regulirana lovna trofeistika:
 • Zakon o lovstvu;
 • Pravilnik o trofejima divljači
 • propisi CIC-a (Međunarodni savjet za lov).
 1. Obrada i ocjenjivanje trofeja divljači

Cilj: Osposobljavanje polaznika za samostalnu obradu i ocjenjivanje trofeja divljači te vođenje propisane dokumentacije u svezi ocjenjivanja trofeja divljači.

Sadržaj:

 • Uvod u obradu i ocjenjivanje trofeja divljači
 • Trofejne značajke i određivanje starosti divljači
 • Razvoj formula za ocjenjivanje trofeja
 • Obrada i ocjenjivanje trofeja:
 • rogova punorožaca;
 • rogova šupljorožaca;
 • krzna krznaša,
 • lubanja, kljova (vepra)
 • Pribor (instrumenti) i oprema za ocjenjivanje trofeja
 • Trofejni list, priručnik za ocjenjivanje
 • Postupak, obrada i način ocjenjivanja trofeja divljači:
 • Rogovlja s dijelom lubanje:
 • jelena običnog (Cervus elaphus L.) – jelen; jelena lopatara (Dama dama L.) – jelen; jelena aksisa (Axis axis H. Smith) – jelen; srnjaka (Capreolus capreolus L.) – srnjak;
 • Rogove sa dijelom lubanje:
 • divokoze (Rupicapra rupicapra L.); europskog muflona (Ovis gmelini musimon Pallas 1811.) – muflon;
 • kljove svinje divlje (Sus scrofa L.) – vepar;
 • lubanju:
 • smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.); divlje mačke (Felis silvestris Schr.), jazavca (Meles meles L.), lisice (Vulpes vulpes L.) i čaglja (Canis aureus L.);
 • krzno:
 • smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.); divlje mačke (Felis silvestris Schr.) i čaglja (Canis aureus L.)
 • Vođenje propisane dokumentacije: ispunjavanje obrazaca trofejnih listova; ispunjavanje ocjembenih obrazaca; vođenje evidencija trofeja divljači na obrascu ETD i ostalim zakonom propisanim obrascima, izvješća o ocjenjenim trofejima
 • Ocjenjivanje i izdavanje trofejnog lista atipičnih trofeja.

IZVOĐENJE PROGRAMA, MATERIJALNI UVJETI;

PROVJERA ZNANJA / OSPOSOBLJENOST

Izvođenje programa

Izvođenje programa započinje 1. siječnja i traje najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Materijalni uvjeti

Učilište svoju registriranu djelatnost obavlja u prostoru (učionici/nastavnom kabinetu) koji odgovara standardima za obrazovanje i udovoljava posebnim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti o unapređenju čovječjeg okoliša i zaštiti od buke.

Učionica je opremljena za održavanje programa osposobljavanja kadrova u lovstvu tj. opremljena je didaktičkim sredstvima (dijapozitivi, sheme, crteži, makete, modeli), prezentacijskim računalom s video projektorom (mogućnost priključka na Internet), trofejima divljači sukladno čl. 2. Pravilnika o trofejima divljači, alatom i priborom za ocjenjivanje trofeja, trofejnim i ocjenbenim listovima te drugim propisanim obrascima.

Nadalje, za izvođenje praktičnog dijela programa osposobljavanja Učilište za polaznike osigurava korištenje lovišta, streljane, lovačko oružje (puške i pištolj) te primjerke streljiva. Također, u svrhu praktične obuke polaznika, učionica je opremljena i priborom za pružanje prve pomoći pri nesrećama i/ili nezgodama u lovu.

Polaznicima su, ovisno o terminima izvođenja programa osposobljavanja, dostupne i kinološke manifestacije (smotre, IPO (ptičara/goniča), CACIT i sl.).

POU Capreolus teoretski dio programa osposobljavanja kadrova u lovstvu vrši u adekvatnim prostorima (učionicama) na adresi:

 • Sjedišta Učilišta u Splitu, J. Klovića 13.;
 • Odjeljenja Ogulin – Vladimira Nazora 11., Ogulin.

Praktični dio programa osposobljavanja (vježbe) obavljaju se za obrazovne grupe:

 • Split – sjedište Učilišta:
 • Državno lovište XVII/16 Šibenik-Vrgorac lovozakupnika Ober-lovni turizam za lov, lovni turizam i ugostiteljstvo d.o.o. (OIB 52556187491) iz Splita, Jurja Klovića 13., kojeg je osnivač Pučko otvoreno učilište Capreolus,
 • Drugim lovištima i strelištima s kojima Učilište ima zaključen ugovor o suradnji odnosno korištenju streljane i/ili lovišta
 • Odjeljenje Ogulin:
 • u lovištima i strelištima temeljem ugovora o poslovnoj suradnji (korištenju lovišta) zaključenim između Učilišta i lovozakupnika (lovoovlaštenika) odnosno ovlaštene streljane.

Kadrovski uvjeti

Stručno-pedagoški voditelj i andragoški djelatnici (predavači) Učilišta koji izvode programe osposobljavanja ispunjavaju sve zakonom propisane uvjete (završen preddiplomski sveučilišni studij i/ili završen diplomski sveučilišni studij ili završen poslijediplomski specijalistički studij ili završen stručni studij ili specijalistički diplomski studij, stručni studij ili završen poslijediplomski sveučilišni studij) u skladu sa nastavnim planom i programom ispitnog područja koji predaju, kao i položen lovački ispit, odnosno ispit za ocjenjivača trofeja divljači i ispit za lovočuvara.

Obveza svih predavača, kao i stručnih suradnika, je stručno usavršavanje i praćenje novih znanstvenih postignuća i praktičnih iskustava iz djelokruga nastavno-ispitne cjeline koju predaju. Za održavanje nastave obvezni su pripremati se ponaosob za svaku obrazovnu grupu.

Koristeći suvremena sredstva komunikacije između polaznika, predavača i suradnika u nastavi, Učilište izvodi programe osposobljavanja prema godišnjem planu i programu rada imajući u vidu različiti stupanj prethodne izobrazbe polaznika, te izobrazbu i osposobljavanje poglavito prilagođava sukladno činjenici da se radi o djelatnosti i aktivnostima s povećanim rizikom.

Predavače (nastavnike) i stručne suradnike nastavnih predmeta, stručno-pedagoškog voditelja, kao i djelatnike koji su potrebni za redovito i neometano odvijanje nastavnog programa i završnog ispita imenuje ravnatelj, vodeći pri tome računa o ispunjavanju svih općih i posebnih uvjeta propisanih za izvršavanje navedenih poslova.

Pravo upisa

Pravo upisa u program osposobljavanja:

 1. lovaca ima svaka punoljetna osoba, državljanin Republike Hrvatske, sa završenom najmanje osnovnom školom;
 2. lovaca za obavljanje poslova lovočuvara ima punoljetna osoba, državljanin Republike Hrvatske, koja ima završenu najmanje osnovnu školu i položen ispit za lovca;
 3. ocjenjivača trofeja divljači ima punoljetna osoba, državljanin Republike Hrvatske, koja ima završenu najmanje osnovnu školu i položen ispit za lovca.

Nakon upisa programa osposobljavanja ravnatelj Učilišta zaključuje s polaznikom pisani ugovor o osposobljavanju.

Troškove osposobljavanja može snositi polaznik odnosno pravna ili fizička osoba koja ga je uputila na osposobljavanje.

U cijenu osposobljavanja uključena su: predavanja (teoretski dio osposobljavanja), praktična nastava (vježbe), literatura (udžbenik i dr.) koja ostaje u trajnom vlasništvu polaznika, završni ispit, uvjerenje o osposobljenosti i diploma o položenom završenom ispitu osposobljavanja.

Prijepisi uvjerenja i diploma posebno se plaćaju prema odluci Učilišta.

Stjecanje osposobljenosti (provjera znanja)

Osposobljenost za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači, stječe se polaganjem ispita.

Po završetku programa osposobljavanja polaznici pristupaju provjeri stečenih znanja (polaganju ispita) pred ispitnim povjerenstvom. Polaganje i tijek ispita provjere znanja odvija se sukladno odredbama Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu, i to:

 • Ispit provjere osposobljenosti sastoji se od pisanog (pismenog) i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom Učilišta kojeg čini predsjednik(ca) i ispitivači za pojedino ispitno područje.
 • Ispitno povjerenstvo uspješnost na ispitu utvrđuje oznakom (ocjenom) POLOŽIO odnosno NIJE POLOŽIO, koja se ocjena unosi u Prijavnicu/Zapisnik o završnom ispitu programa osposobljavanja polaznika, a potpisuju je članovi i predsjednik(ca) Ispitnog povjerenstva.
 • Na temelju položenog ispita Učilište ispitaniku – polazniku izdaje Uvjerenje o osposobljenosti i diplomu u skladu sa propisima.

Učilište vodi andragoško-pedagošku dokumentaciju propisanu posebnim propisom, kao i upisnik o izdanim uvjerenjima o osposobljenosti polaznika.

Odgovornost za uredno provođenje programa osposobljenosti

Za uredno provođenje Programa osposobljavanja, sukladno zakonskim propisima, odgovorni su:

 • ravnatelj Učilišta;
 • stručno-pedagoški voditelj;
 • predavači, za nastavno-ispitnu cjelinu koju predaje, te stručni suradnici.

Za uredno i sukladno propisima provođenje ispita provjere znanja osposobljenosti lovaca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači odgovornost snose predsjednik(ca) i članovi ispitnog povjerenstva.

LITERATURA

 1. U skladu s Pravilnikom o osposobljavanju kadrova u lovstvu (Prilog 1., 2. i 3.)
 2. Zakonski i podzakonski propisi (Narodne novine – službeno glasilo RH)
 3. Biblioteka POU Capreolus:

Ercegović, E., 2018., Prva pomoć u lovu, Dobra kob, d.o.o., Split; Grupa autora, 2019., Lovstvo, početnica za osposobljavanje kadrova u lovstvu; Martić, D., 2019., Pravna legislativa u lovstvu, 1. Dio; Martić, D., 2019., Lovočuvari i lovnici u hrvatskom lovstvu; Martić, V., 2017., Vještina gađanja i siguran lov; Martić, D., 2020., Pravna legislativa u lovstvu (II. dio)

Ravnatelj: Predsjednik Upravnog vijeća:

Davor Martić, mag.iur. Dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med.

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.