PRIREĐEN SUSRET LOVACA I LOVKINJA, NEKADAŠNJIH POLAZNIKA SPLITSKOGA HUBERTA I POTENCIJALNIH KANDIDATA U RESTORANU „BUKALETA“ U PLOMIN LUCI

U organizaciji splitskoga Pučkog otvorenog učilišta  CAPREOLUS, sestrinske ustanove HUBERTA, za obrazovanje kadrova u lovstvu, priređeno je prijateljsko druženje sa zabavom nekadašnjih polaznika ovog Učilišta, sada već renomiranih lovaca i lovkinja, kao i potencijalnih budućih polaznika, u restoranu „Bukaleta“ u Plomin Luci.

Riječ je, naime, u učilištu koje je obučilo više grupa lovaca i lovočuvara u odjeljenju Ogulin, a koji su povezani sa mjestom prebivanja samo s činjenicom da žive u Istarskoj županiji.

Prilikom međusobnog druženja prepričavane su lovačke priče i događaji uz bogatu trpezu  istarskog  domačeg pjata ,kao i neizostavnu pjesmu uz pratnju zvukova  harmonike.  Prisutni su bili  oduševljeni spletom pjesama i  njihovom maestralnom izvedbom   budućih lovačkih zvijezda, mladih  i  talentiranih  Kristine Čeh i Marcella Komara.

Domačin susreta bio je poznati istarski lovac i promotor Jasmin Hadžalić.

U znak sjećanja na ovaj nezaboravan susret  prijatelji CAPREOLUSA dobili su  na dar monografiju doajena hrvatskog lovstva Davora Martića „ Lov poljskih koka“, ustvari svojevrsnu abecedu sportskog lova sve rijeđih lovaca „na pero“.

NA INICIJATIVU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA CAPREOLUS ZA ŠKOLOVANJE KADROVA U LOVSTVU USKORO OTVORENJE LOVNOEDUKACIJSKOG CENTRA U PREDJELU ŠKRAPE U SPLITU

Na splitskom predjelu Škrape privode se završetku obimni radovi na uređenju modernog Lovnoedukacijskog centra pri Pučkom otvorenom učilištu CAPREOLUS za edukaciju kadrova u lovstvu. Unutarnji radovi su pri kraju, te se već uskoro očekuje montaža školskog namještaja, lovačkih trofeja i dermopreparata, kao i prigodnih tematskih fotografija, napose iz povijesti splitskoga lovstva.

U splitskom Pučkom otorenom učilištu CAPREOLUS, inicijatoru ove vrijedne zamisli od velike koristi za splitsko i dalmatinsko lovstvo, izjavili su da će centar biti u službi lovaca i lovkinja, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači te sveukupnog lovstva dalmatinske regije. Naime, kako je zamišljeno, ovdje će se u suvremeno opremljenoj učionici sa andragoško-pedagoškim uređajima i pomagalima izvoditi, prije svega, programska nastava za edukaciju lovaca / lovkinja, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači o čemu CAPREOLUS posjeduje licenciju Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva prosvjete. U Lovnoedukacijskom centru organizirati će se radionice i tribine o trenutačno najaktualnijim pitanjima u oblasti lovstva, promovirati će se lovačke knjige i lovačka literatura, te će se povremeno organizirati i dječja radionica.

Za voditelje javnih lovačkih tribina angažirati će se vrhunski lovni stručnjaci iz sveučilišnih središta Splita, Zagreba, Karlovca i Osijeka koji će se baviti značajnijim temama, svatko u svojem zananstvenom području,a koje su u određenom trenutku veoma aktualne i u žiži hrvatskog lovstva. Voditi će se šire javne rasprave i o gorućim pitanjima koja „žuljaju“ većinu lovaca i lovočuvara.

Kako je najavljeno sve više se aktualizira zamisao da se angažira i odvjetnički tim i tim sudskih vještaka iz redova lovaca koji će pružati potrebitima pravne savjete i usluge u domeni Zakona o lovstvu i Zakona o oružju.

Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS posjeduje bogatu bliblioteku vlastitih i drugih lovačkih izdanja koja će se staviti na raspolaganju čitateljima,te studentima lovstva, šumarstva, veterine i agronomije.

U sklopu Lovnoedukacijskog centra smjestiti će se splitska redakcija nacionalnog lovačkog magazina Dobra kob i prodavaonica lovačkog oružja, streljiva i lovačke opreme Dobra kob, kao i tvrtka OBER- LOVNI TURIZAM, lovoovlaštenika državnog lovišta „Šibenik – Vrgorac „.

Centar raspolaže, u dva odvojena prostora, sa površinom od 60 četvornih metara.

Svečanost otvorenja Lovnoedukacijskog centra sa prvom javnom tribinom očekuje se već uskoro.

POU CAPREOLUS DONIJELO PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA POLAZNIKA NA OSNOVU UREDBE EUROPSKE UNIJE SA POČETKOM VAŽENJA 25. SVIBNJA 2018. GODINE

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS u Splitu uskladilo je svoje poslovanje i donijele akte sa Uredbom Europske unije o zaštiti osobnih podataka ( 2016/679) polaznika koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Polaznici POU CAPREOLUS , lovci / lovkinje, lovočuvari /lovočuvarice i ocjenjivači trofeja divljači trebaju dati pristanak na prikupljanje ,obim, način korištenja i distribuciju prikupljenih podataka u svrhu izdavanja važećih isprava (uvjerenja) kojima mogu dokazati na koncu školovanja i položenog završnog ispita odgovarajući status i stečeno zvanje.

POU CAPREOLUS je dužno polazniku dati informaciju o svrsi i načinu korištenja datih osobnih podataka koje će koristiti knjigovodstvo u skladu sa propisima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u , Zakona o porezu na dobit te ostalih pratećih propisa.

Prikupljeni podaci čuvaju se u prostorijama POU CAPREOLUS i dostupni su odgovornoj osobi i poslovnom tajniku. Svim drugim osobama pristup podacima je onemogućen.

Način čuvanja, korištenje i distribucija osobnih podataka polaznika uređeni su Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka na osnovu odluke Upravnog vijeća POU CAPREOLUS.

POU CAPREOLUS se obvezuje polazniku da njegovi osobni podaci neće biti korišteni u neke druge svrhe osim onih za koje su prikupljeni , neće se koristiti za marketinške aktivnosti, njima se neće postupati na neprimjeren način i neće biti predmetom tajne obrade niti će biti ustupljeni nekoj trećoj stranci.

POU CAPREOLUS podatke može jedino ustupiti ovlaštenim državnim organima i tijelima na njihov pisani zahtjev o čemu nije potrebna suglasnost polaznika.

Preuzmite dokument s INFORMACIJOM I IZJAVOM ISPITANIKA O PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

INFORMACIJE I IZJAVA ISPITANIKA

O PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

 • Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 koja se primjenjuje od 25.05.2018. godine u svrhu osiguranja poštene i transparentne obrade i zaštite podataka, Učilište daje slijedeće informacije:
      A. Voditelj obrade osobnih podataka je: Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS (OIB 26928984822), J. Klovića 13., Split


    B. Obrada osobnih podataka se obavlja u slijedeće svrhe:

 • Zaključivanje ugovora o pohađanju Programa osposobljavanja kadrova u lovstvu (lovaca/lovkinja, lovočuvara/lovočuvarica, ocjenjivača trofeja divljači)
 • Dostava podataka računovodstvenom servisu
 • (izdavanje računa po izvršenoj uplati školarine; vršenja isplate po ugovorima o djelu i autorskom/koautorskom djelu, zakonske obveze dostave podataka Poreznoj upravi, izrada potvrda u svrhu ostvarenja prava koja proizlaze iz primljenih naknada npr. povrat poreza)
 • Izdavanja javne isprave Uvjerenja o osposobljenosti;

 C. Obrada se vrši temeljem slijedećih pravnih osnova:

 • Zakon o ustanovama,
 • Zakon o pučkim otvorenim učilištima,
 • Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu,
 • Zakon o autorskim i srodnim pravima
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak
 • Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
 • Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih
 • Ugovor o osposobljavanju kadrova u lovstvu
 • Ugovor o autorskom/koautorskom djelu
 • Ugovor o djelu.

D. Kategorije primatelja osobnih podataka su:

 • POU CAPREOLUS
 • Računovodstveni servis
 • Porezna uprava.

  E. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku od Učilišta zatražiti, prema uvjetima iz Uredbe:

 • Pravo na informacije u vezi s obradom podataka,
 • Pravo na pristup svojim osobnim podacima,
 • Pravo na ispravak netočnih podataka koji se na njega odnose.
 • Pravo na brisanje osobnih podataka.

F. Osobni podaci koji se prikupljaju, u nastavku:

 • Ime i prezime, spol, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, završeni stupanj obrazovanja, ime roditelja, OIB i broj osobne iskaznice, broj žiro-računa (IBAN), radni status, adresu i mjesto prebivališta, kontakt broj (telefon/mobitel), e-mail adresu.

Ravnatelj: Davor Martić,mag.iur.

Preuzmite dokument s INFORMACIJOM I IZJAVOM ISPITANIKA O PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

UVOZ LOVAČKOG PSA Komercijalni prijevoz psa preko granice zahtjeva od vlasnika da osigura veterinarski certifikat i test titracije kontra bjesnoće

Napisao dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med. , profesor na POU CAPREOLUS

Ne treba napominjati koliko je pas važan u lovu i koliko su lovci vezani za svoje pse. Rijetko ćete čuti dobru lovačku priču a da jedan od njenih glavnih aktera nije pas, dobro obučen, uvježban za lov i pronalaženje određene divljači. Zbog velike povezanosti psa i lovca lovci svoje pse vode u lovove i preko granice, a pojedini lovoovlaštenici u svojoj komercijalnoj ponudi imaju i prodaju „mirisa“ što znači da lovci sa psima „love „ u lovištima ali bez puške, bez ispaljenog hica, samo s psima. Pas pronalazi divljač, markira je i tako trenira. Različite ponude lova u različitim krajevima mame lovce a to je nerijetko i preko granice. Za uspješan i potpun lov potreban je i dobar pas. Za nabaviti dobra pao lovac je spreman „potegnuti“ i u drugu državu, i za njega izbrojiti lijepu svotu novca.

Potrebno je ovom prilikom objasniti dvije kategorije, što je komercijalni a što nekomercijalni prijevoz pasa preko državne granice, što bi bio, zaopravo, odgovor na pitanja hrvatskih lovaca, iz različitih krajeva, koja nam često postavljaju pitanje o tome kako i pod kojim okolnosti smiju uvesti lovačkog psa iz susjednih, tzv. trećih država, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne gore.

Komercijalni prijevoz je „svako premještanje koje ima za cilj prodaju ili prijenos vlasništva nad psom, ili ako se psi premještanju iz trećih zemalja na područje Europske unije te putuju odvojeno od vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika u razdoblju dužim od 5 dana u odnosu na putovanje vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika“.

Komercijalnim prijevozom se smatra i premještanje pasa iz trećih zemalja na područje Europske unije a veći je od 5 pasa, a namjena premještanja životinja nije sudjelovanje na natjecanjima, izložbama ilisportskim događanjima ili za trening u svrhu takvih događanja.

Kod nekomercijalnog prijenosa psa preko granice mora pratiti važeća putovnica, ako je pas iz EU, a ako pas dolazi iz treće zemlje u EU onda i valjani veterinarski certifikat.

Ovo su ujedno i identifikacijski dokumenti u kojima se nalaze svi podaci o psu, mikročipu cijepljenjima itd. Psi moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće, a ako su podrijetlom iz određenih trećih zemalja ili se vraćaju iz trećih zemalja i test titracije protutijela protiv bjesnoće.

Za unos u neke europske zemlje psi moraju biti tretirani i protiv echinokokoze. Nekomercijalni prijevoz može ići samo preko graničnih prijelaza koji su odobreni za nekomercijalni prijenos pasa i pregled dokumentacije može raditi carina.

Kod komercijalnog prijevoza stvar je puno kompliciranija.

Psi moraju zadovoljiti zdravstvene uvjete kao i kod nekomercijalnog prijenosa, moraju potjecati iz zemalja iz kojih nema zapreka za uvoz pasa i mora ih pratiti valjani veterinarski certifikat , a iz nekih zemalja i laboratorijski test titracije protutijela protiv bjesnoće. Psi također trebaju biti označeni mikročipom. Kod cijepljenja, i uzimanja krvi za titraciju antitijela, mikročipiranja te stavljanja psa u promet važno je poštivati propisane rokove kako bi cijepljenje jamčilo sigurnu zaštitu od bjesnoće.

Titraciju antitijela mogu obavljati samo laboratoriji ovlašteni od strane EU.

Nijedna se životinja ne smije prevoziti ako nije sposobna za planirano putovanje i mora se prevoziti u uvjetima koji jamče da se životinja neće ozlijediti ni nepotrebno patiti.

Za razliku od nekomercijalnog prijenosa komercijalni uvoz pasa dozvoljen je jedino preko graničnih prijelaza na kojima se nalaze granične veterinarske postaje odobrene za uvoz pasa, na kojima će granični veterinarski inspektori obaviti veterinarski pregled.

Veterinarski pregled kod komercijalnog pregleda se plaća , dok se pregled kod nekomercijalnog prijenosa ne plaća.

Nakon obavljenog veterinarskog pregleda pas se prijavljuje carini za pregled koja će obračunati druge pristojbe koje su vezane uz komercijalni uvoz. Nakon odrađene granice uvoznik psa se mora javiti nadležnoj veterinarskoj ustanovi u svom mjestu stanovanja kako bi psu promijenio vlasnika , odnosno psa prenio na kupca.

Preneseno iz nacionalnog lovačkog magazina DOBRA KOB , broj 200 / svibanj 2018.

SPLITSKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE CAPREOLUS UTVRDILO PROSJEČNU DOB NOVIH LOVACA I LOVKINJA OD 34 GODINE ZA POSLJEDNJE DVIJE GODINE U SPLITU

Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS , za obrazovanje kadrova u lovstvu,na osnovu vlastitih zapažanja i istraživanja svojih profesora , u posljednje dvije godine , utvrdilo je da se dobna granica lovaca i lovkinja pomakla u korist mlađe populacije. Riječ je , naravno, o pokazateljima za šire područje Splita .

Prema podacima CAPREOLUSA prosječna dobra granica lovaca i lovkinja je 34 godine . Stariji podaci, međutim, govore da se dobna granica lovaca u Hrvatskoj kretala od 49 i 55 godina , što znači da je veliki hrvatski lovački korpus , mladim lovcima iz Dalmacije, pomlađen sa lovcima i lovkinjama, što je veoma znakovito, napose u situaciji kada opada populacija lovaca i lovkinja u mnogim županijskim lovačkim savezima.

Razlozi apstinencije potencijalnih lovaca i lovkinja mogu se objasniti materijalnim stanjem i prilikama. No, međutim, financijsko stanje nije uvijek odlučujuće, premda ga treba uvažavati.

U svakom slučaju POU CAPREOLUS sve više školuje mladi lovački kadar, koji je , naravno, budućnost splitskoga i dalmatinskog lovstva.

Lovci i lovkinje vezuju se za POU CAPREOLUS jer je javna ustanova koja posjeduje svoje učionice , sa svim andragoško-pedagoškim pomagalima, kao i vlastitu lovačku literaturu napisanoj na znanstvenoj podozi od vrhunskih lovnih stručnjaka praktičara. Buduće kadrove u lovstvu educiraju visokoobrazovani i stručni kadrovi sa licencijom Ministarstva poljoprivrede te se , u konačnici, lovci i lovkinje obučavaju u praktičnoj nastavi u lovištu „Šibenik – Vrgorac „ i na ovlaštenoj streljani u Streljačkom centru u Stobreču i u samome lovištu.

Privilegij je CAPREOLUSOVIH lovaca i lovkinja taj što imaju mogućnost edukacijskog lova u državnom lovištu „Šibenik – Vrgorac „ kod Vrgorca po povlaštenoj cijeni, te kod nabavke lovačke opreme u bogato opremljenoj raznovrsnom kvalitetnom opremom prodavaonici u Splitu DOBRA KOB u Klovićevoj ulici .

SPLITSKA DOBRA KOB UVEZLA LJETNE RUKSAKE BUGARSKOG HILLMANA BIRDPACK

Tek smo navukli kratki rukav, čim je zvizdan dobrano upekao,a splitska trgovačka kuća DOBRA KOB ( Klovićeva 13, predio Škrape ) već je uvezla prvu pošiljku „ljetnih „ ruksaka iz atraktivnog programa bugarskog proizvođača Hillmana. Inače, DOBRA KOB je zastupnik Hillmana, koji se, po anketama lovaca i lovkinja, potvrdio sa veoma kvalitetnim, izdržljivim i dizajnom jako prihvatljivim proizvodima.

Među takve lovačke ruksake za ljetni lov, bilo na prepelice pućpure ili divlje patke po jezerima i riječnim rukavcima, Hillmanov Birdpack ruksak pokazao je u praktičnom lovu nebrojene prednosti ispred nekih drugih istih ili sličnih ruksaka koje dolaze kod nas iz europskih lovačkih središta.

Bugarska firma Hillman svoje proizvode dizajnira po potrebi lovaca a tako je nastao i Birdpack ruksak. Na taj se način Hillman svrstao uz sami bok vrhunskih europskih proizvođača po kvaliteti,atraktivnom dizajnu, ali i prihvatljivoj cijeni proizvoda.

Birdpack ruksak je kapaciteta 24+4 litre, sa dodatnim torbicama sa strane sadrži i mjesto za 22 patrone kalibra 12 ili 16.

Ovaj izvanredni ruksak izrađen je od vodonepropusnog i otpornog Dura-tex materijala sa dodatnim premazom protiv mirisa.

Reljefna ventilacija garantira da se lovac, noseći ga na leđima- što je osobito korisno za ljetni lov – ne znoji za vrijeme lova na prepelice. Dolazi u tri različite kamuflažne boje.

POU CAPREOLUS dodijelilo Pohvalnicu najmlađim polaznicima ANTI KLIŠKINIĆU I ANDREJU LJUTIĆU za uspješno savladavanje nastavnog programa

Na završnom ispitu za lovce u Splitu, dvojica najmlađih polaznika Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS Ante Kliškinić i Andrej Ljutić savladali su nastavno gradivo i položili ispit sa –čistom peticom!

Premda se u ovoj ustanovi za obrazovanje kadrova u lovstvu polaznici na završnom ispitu ocjenjuju sa ocjenom „zadovoljio“ i „nije zadovoljio“, Ispitno povjerenstvo na čelu sa dr. sc.Pericom Tucakom, dr. vet. med., jednodušno se suglasilo da su mladi Kliškinić i Ljutić doista pokazali izvanredno, dapače, „kompjutorsko „ znanje i interes za lovstvo. Još tijekom tečaja i praktične obuke momci su se iskazali u savladavanju nastavnog programa.

Zbog ovoga doista super uspjeha dvojice mladih talentiranih polaznika Upravno vijeće POU CAPREOLUS je odlučilo da im dodijeli Pohvalnicu za izvanredan uspjeh i zalaganje u savladavanju nastavnog gradiva.

PROFESORI I STRUČNI SURADNICI CAPREOLUSA ZAVRŠILI SEMINAR I STRUČNO OSPOSOBLJENI ZA UZGAJIVAČE LOVAČKIH PASA

Na osnovu odobrenog programa Hrvatskog kinološkog saveza  od strane Ministarstva poljoprivrede, u Splitu je održan seminar za osposobljavanje uzgajivača lovačkih pasa kojemu su prisustvovali i saslušali propisano gradivo  profesori i stručni suradnici splitskoga Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS. Na taj su način na tom prvom savjetovanju u Dalmaciji stekli dodatna stručna znanja vezana uz novi Zakon o zaštiti životinja koja će u praktičnom radu prenositi na buduće polaznike tog učilišta.

Za članove HKS-a,kojih je pristupilo u velikoj dvorani Ekonomskog fakulteta u Splitu više od 200 uzgajivača iz cijele Dalmacije, predavanja su održali  Ana Divković, dr. vet. med., Ana Domazet Lošo, dr. vet. med., viši veterinarski inspektor, Ivan Jelavić, dreser, Nikolina Kovačević Ganić, mag. ing. , prof. Nikša Lemo,dr. vet. med.  sa Veterinarskog  fakulteta i Igor Mioč, dr. vet. med.

SKUPINA POLAZNIKA SPLITSKOGA CAPREOLUSA OBAVILA VJEŽBU GAĐANJA U CENTRU ZA STRELJAČKE SPORTOVE U STOBREČU

U organizaciji Streljačkog kluba CENTAR u Splitu splitsko Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS održalo je edukativnu obuku u gađanju malokalibarskom puškom na streljani Centra za streljačke sportove STOBREČ u blizini samoga Splita.

Pod stručnim nadzorom profesionalnog trenera Miće Veića polaznici CAPREOLUSA, nakon što su se detaljno upoznali sa tehnikom rukovanja oružjem, obavili su vježbu gađanja pucajući u metu na daljini od 25 i 50 metara.

Bez obzira na trenutačni redoslijed pogodaka, a oni su bili iznad očekivanja, trener Veić je ocijenio da su polaznici savladali praktično nastavno gradivo.

Profesor CAPREOLUSA ing. Ante Udovičić , u sklopu nastavnog plana i programa obuke polaznika , održao je predavanje o vještini gađanja i sigurnosti u lovu, podijelivši polaznicima netom tiskanu brošuru CAOPREOLUSA „ Vještina gađanja i siguran lov „.

Obuka i vježba u gađanju malokalibarskom puškom jedina je alternativa u odnosu na puške sa užljebljenim cijevima, obzirom da na širem području Splitsko-dalmatinske županije nema ovlaštene streljane gdje bi lovci i lovkinje, kao i polaznici Učilišta CAPREOLUS, mogli obaviti gađanje ( za lovce i lovkinje upucavanje lovačkog oružja prije početka lovne sezone !) pod uvjetom i na način predviđen Nastavnim planom i programom.

PROFESOR NA POU CAPREOLUS U SPLITU PERICA TUCAK, DR. VET. MED., OBRANIO JE DOKTORSKU DISERTACIJU NA VETERINARSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Istaknuti profesor na Pučkom otvorenom učilištu CAPREOLUS u Splitu Perica Tucak, dr. vet. med., obranio je doktorsku disertaciju i stekao akademski naslov doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva , znanstvenog polja veterinarske medicine, na zagrebačkom Veterinarskom fakultetu ispred fakultetskog povjerenstva na čijem je čelu bio izvanredni profesor dr. sc. Emil Gjurčević.

Dr.sc. Perica Tucak obranio je doktorsku disertaciju pod stručnim nazivom „ Učinak mikrovalnog zračenja na biokemijske pokazatelje antioksidacijski status i genotoksičnost u medonosne pčele ( Apis mellifera )“

Dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med. danas obnaša poslove graničnog veterinarskog inspektora pri Ministarstvu poljoprivrede.

Od 2001. godine stalni je predavač na Pučkom otvorenom učilištu „Hubert“ u Splitu, a sada i POU CAPREOLUS u nastavnom području lovstva u skladu sa stečenom naobrazbom. Autor je i koautor nekoliko zapaženih monografija u oblasti lovstva, prvenstveno područja veterine , među kojima se osobito ističu „Lovački poučnik“ ( više izdanja ), potom „Prihrana divljači“, „Zoologija i lovstvo „, te „Lovstvo u hrvatskoj Dalmaciji“.

Dr. sc. Perica Tucak višegodišnji je stručni suradnik nacionalnog lovačkog časopisa Dobra kob gdje je objavio niz zanimljivih tekstova, stručnih članaka i polemika. Suradnik je i župnog lista svoje rodne župe Runovići kod Imotskoga,u kojoj je rođen 1972. godine . U tom je listu objavio dva zapažena stručna rada o lovstvu Imotske krajine, među kojima se napose ističe rad „Lov u Runovićima“.

Upravno vijeće POU CAPREOLUS i svi njegovi djelatnici čestitaju dr. sc. Perici Tucaku na akademskom nazivu uvjereni da će i nadalje služiti interesima hrvatskog lovstva , posebno da će dati svoj veliki, znalački obol, edukaciji građana Republike Hrvatske za zvanje lovca ,lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači.